L I N N I C & C O T T A

 

Enginyeria i construcció virtual
Naming Identitat

2017


line

 

L I N N I C

El predomini de línies i angles rectes en les estructures dona nom a LINNIC Enginyeria Farmacèutica. Perfils de 3 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm... L’escalat de gruixos dels angles serveix per crear un seguit de textures que juguen amb l'efecte òptic, representant reflexos i degradats.

The predominance of straight lines and right angles in the structures
characterizes LINNIC Pharmaceutical Engineering. Profiles of 3, 5, 10, 20 mm… the gradual thickness of the angles is employed in order to create a sequence of textures that play with the optical effect by portraying reflections and colour gradients. 


line

 

C O T T A

Cotes, eixos i coordenades. Els dos traços de la lletra T es desintegren en dos eixos, vertical i horitzontal, convertint el segment del logotip en coordenades per tal de representar la tecnologia amb què treballa la firma COTTA —dedicada a la construcció en realitat virtual—.

Levels, axes, and coordinates. The two lines drawing the letter T are
disintegrated into two axes: vertical and horizontal. In this way, the
segment of the logotype is transformed into coordinates so as to
represent the technology used by the firm COTTA –which is focused on construction in virtual reality–.

 


fletxa dreta