Home Honesty

Màrqueting immobiliari
Naming Identitat
2016

line

 

Escalant valors. L’honestedat com a valor per a augmentar el valor immobiliari. Home staging, fotografia immobiliària i el tracte directe conflueixen en aquest projecte que pretén captar l’ànima dels immobles. L’escala, fruit de la unió de les hacs que componen el nom, es converteix en la marca d’autor de les fotografies Home Honesty, substituint les habituals i indesitjables marques d’aigua superposades a les fotos.

Climbing values. Honesty as a value to increase the real estate value. Home staging, real estate photography and direct contact converge in this project which aims at grasping the soul of the real estate. The ladder is the result of joining the letters “H” of the name; thus, it becomes the author’s symbol of the Home Honesty photographs, replacing the dirty marks of water superimposed on the pictures.

Fotografies de Marc Roca i Carles Palacio

fletxa dreta